نمی شود چهره ات را در آن قاب عکس ببینم و ... اشک گوشهء چشمم را به لبخندی پنهان نکنم ... چرا که می بینم ... جای همیشه خالی تو را ... در کنار عزیزترین هایت

تولدت مبارک. . .

/ 1 نظر / 2 بازدید