شک

هيچ وقت سکانس گفتگوی شيطان با ژاندارک رو فراموش نمی کنم. به شکلهای مختلف شيطان سعی داشت ژاندارک رو قانع کنه که مسيح وجود نداره.

شک. کلمه ايکه همه باهاش آشنا هستيم. چيزی که اگه نبود مطمئنا  يقين به وجود نمی اومد.

براستی اگر يه روز تمام تشکيک ها کنار بره و همه چيز تبديل به يقين بشه زندگی چه مفهومی پيدا می کنه؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید