لطائف الطوائف ۲

یکی دیگر از صنایع شعری صنعت تبیین است. یعنی شاعر الفاظ مبهمی به کار ببرد که هر یک نیازمند تفسیری باشد و در بیت یا مصراع دیگری این کلمات را تفسیر کند. همانند شعر زیر:
حال و مال و سال و فال و اصل و نسل و تخت و بخت
                                                         بر مرادت باد هر هشت ای امان روزگار

حال نیکو ، مال وافر ، سال فرخ ، فال سعد
                                           اصل ثابت ، نسل باقی ، تخت عالی ، بخت یار

/ 0 نظر / 7 بازدید