تفاوت از زمين تا آسمان است

نمی دانم تا به حال گناه نکرده گردنتان انداخته اند يا نه؟

چند وقتيست که اين بلا سر من آمده. البته به خاطر اعتقاداتم اصلا از کسی که اين تهمت را به من زده دلگير نشده ام و فقط از خدا می خواهم که خانواده او را از شرش در امان نگه دارد و مخصوصا فرزند کوچکش که هنوز پاک پاک است.

هر گاه به ياد آخرين جملات مسيح هنگام به صليب کشيدنش می افتم فرق بين منش پيامبران و منش مردم عادی را بيشتر درک می کنم. او می گفت:

(( خدايا! آنها را ببخش. آنها نمی فهمند که چه می کنند. خدايا آنها را ببخش. ))

و يا زمانيکه به اين می انديشم که حضرت علی با اينکه دستش را بستند و او را به زور به مسجد بردند تا بيعت بگيرند و همسرش را مجروح ساختند که منجر به شهادت ايشان شد، باز هم لحظه ای به انتقام فکر نکردند. و اين است فرق بين اولياء و عوام.

/ 0 نظر / 5 بازدید