تقديم به عزيزترين

هر چند هنوز نديدمش

                 ولی ميدانم

                       از زيبايی نگاهش

                               غنچه های ذهن من می شکفند

                              و گلستانی خوشبو می سازند

                              که عطرش تمامی پروانه های عالم را به خيال من می آورد.

/ 0 نظر / 3 بازدید