پيام الهی

خدايا ...

هستی مان را از نيستی آفريدی و با روح خود به آن ابديت دادی.

پس ما بايد فرمانبردار تو باشيم تا ابديت.

امروز زمين را زير گامهايمان لرزاندی و به ظالمان گفتی: امروز زمين را اندکی لرزاندم تا وحشت وجودتان را فراگيرد و به ياد آريد فردايی را که زمين و زمانتان تکان خواهد خورد و آن روز ديگر پست و مقام و قدرت و ثروت معنايی ندارند. آن روز روزيست که به حساب شما خواهم رسيد.

/ 2 نظر / 2 بازدید
pishi

خداوند قادر مطلق !!! من که خيلی ترسيده بودم

Shiny

خداوند گناهان مرا بر من ببخشد . منم ترسيده بودم .